EXAMINE THIS REPORT ON เศรษฐกิจจีน

Examine This Report on เศรษฐกิจจีน

Examine This Report on เศรษฐกิจจีน

Blog Article

ขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.

สเปซเอ็กซ์ไม่โดดเดี่ยว เมื่อการแข่งขันของสหรัฐฯ-จีน ดันการเติบโตบริษัทเทคด้านอวกาศ

อ่านเกี่ยวกับแนวทางของเราในการติดต่อกับลิงก์ภายนอก

การจะเปลี่ยนแปลงทิศทางทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์ทางการเมืองจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนด้วย แต่เมื่อดูจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกระชับอำนาจเหนือวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการกระชับอำนาจของนายสีเหนือพรรคคอมมิวนิสต์จีน สะท้อนว่าอุดมการณ์ของจีนยังไม่เปลี่ยนไป อีกทั้งผู้นำจีนอาจตอบโต้ว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม ส่วนร่วม

ความเครียดทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัว

ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกและรัสเซีย

ผลสำรวจชี้บริษัทยุโรปในจีนเผชิญปัญหาเศรษฐกิจซบเซา-กำลังการผลิตล้น

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

วิกฤตการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาในการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจจีน

โดยบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ประเมินว่า เมื่อพิจารณาผลการศึกษาสำรวจข้างต้นร่วมกับข้อมูลรายงานของทางการจีนแสดงถึงการเติบโตของภาคการบริการที่อ่อนแอลง ขณะที่ราคาผู้บริโภคในเดือนต.

Due to this fact, the jap coastal location is currently house to 38% of the inhabitants, and its for each capita GDP was 77% bigger than that on the central, western, and northeastern regions in 2018. This hole widened even further in the initial 3 quarters of เศรษฐกิจจีน 2019. This really is partially on account of a disproportionate slowdown in interior provinces, which happen to be additional depending on commodities and hefty industry. The slowdown has actually been negatively impacted by structural shifts, Particularly vital cuts in overcapacity (Figure 28). ↑

การเติบโตของจีนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาอุปสงค์จากตลาดจีน ในขณะที่จะมีการเดินทางและการผลิตระหว่างประเทศมากขึ้น 

Report this page